^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

 

 

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาดูงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำD๘ (ห้วยพระคือ) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธนิตย์ เอนกวิทย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร์ เขต ๑๐,๑๒ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาดูงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D๘ (ห้วยพระคือ)ระยะ ๒ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ ฉวยศรี ผสก.๖ นายเรืองโชค ชัยดำรงค์กุล ผคบ.ขอนแก่น นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผคบ.หนองหวาย ร่วมให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ ของโครงการตามแผนงานการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com