เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วไหพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานโดยมีนายยงยุทธ นุฤทธิ์มนตรี กส.๑/๖ พก. เป็นประธาน คณะกรรมการ นายอธิคม รักสัตย์ ตป.๑ พก. และ นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย สพ.๑ พด. ร่วมประชุมด้วย และ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการ ระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วไหพร้อม