^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ นายยงยุทธ นุฤทธิ์มนตรี กส.๑/๖ พก. ได้ทำการต้อนรับ นายมังกร สมัครเขตรการ ผสพ.สธ. พร้อมคณะทำงานศึกษาวางโครงการฯ อ่างเก็บน้ำลำคันฉู และได้ร่วมสำรวจพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ณ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นก็ได้ร่วมรับประทานอาหารและปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานต่อไป

                                

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com