^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่าน รธส. ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ โดยมี ผส.ชป.๖ ,ผอ.พก., ผสก.๖, ผชช.ชป.๖, ที่ปรึกษาด้านออกแบบชลประทาน, ผคบ.หนองหวาย, ผคป.ขอนแก่น, ผสก.๘, ผวศ.พก.,ผตป.พก. พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมด้วย

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com