^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ ลีนานนท์ (รธส.) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ ฉวยศรี  ผสก.๖, นายเรืองโชค ชัยดำรงค์กุล ผคป.ขอนแก่น, นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผคบ.หนองหวาย, จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต. บ้านดง, นายกฤษณะ จันทรพักตร์ ผู้รับมอบอำนาจแทนห้างหุ้นส่วน จำกัด อึ้งแซเฮง, พล.เอก ชูชัย สินไชย วิศวกรผู้วางแผน หจก. อึ้งแซเฮง พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com