เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ ลีนานนท์ (รธส.) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ ฉวยศรี  ผสก.๖, นายเรืองโชค ชัยดำรงค์กุล ผคป.ขอนแก่น, นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผคบ.หนองหวาย, จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต. บ้านดง, นายกฤษณะ จันทรพักตร์ ผู้รับมอบอำนาจแทนห้างหุ้นส่วน จำกัด อึ้งแซเฮง, พล.เอก ชูชัย สินไชย วิศวกรผู้วางแผน หจก. อึ้งแซเฮง พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ