^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

สถานีสูบน้ำ D8 (ห้วยพระคือ)สูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ถูกน้ำท่วมข้าว

 35

สถานีสูบน้ำ D8 (ห้วยพระคือ)สูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ถูกน้ำท่วมข้าว

 45

เนื่องจากมีฝนตกมากประมาณปลายเดือนตุลาคม 2559 ทำให้มีปริมาณน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวที่กำลังออกรวงเตรียมจะเก็บเกี่ยวสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมข้าวที่กำลังออกรวงและเตรียมเก็บเกี่ยวว่าอยากให้กรมชลประทานช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมข้าว โดยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายทวิช พิมพะ ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่นและนายสุเทพ ฉวยศรีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ประชุมหารือกัน ณ ห้องประชุมโครงการ ประตูระบายน้ำ คลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) และเปิดเครื่องสูบน้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมงสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ประมาณ 200,000 ลบ.ม. ช่วยเหลือน้ำท่วมข้าวได้ประมาณ 2,000 ไร่

55

65

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com