IMG 9349

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 พร้อมด้วย นายณรงค์ วัฒนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของงานก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง                          (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)  ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6

IMG 9353

IMG 9358