^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครบกำหนดปัญญาสมวาร (50) วัน

1111111

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน จัดพิธีแสดงความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครบกำหนดปัญญาสมวาร (50) วัน ณ โครงการพระราชดำริจำนวน 3 โครงการดังนี้
         1. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น

         2.โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น
         3.โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
โดยมี นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ,    นายอำเภอโคกโพธิ์ชัย,นายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์ชัย,นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

2222222

3333333

444444

555555

1480658748252

15292748 1215469801848267 90858839 o

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com