รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน (รธส.) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในเขตพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง    ที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

310

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน, นายจรัญ ภูขาว ที่ปรึกษาฯ ด้านควบคุมงานก่อสร้างพร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในความรับผิดชอบของ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โดยมี
นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ,นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ, นายอร่าม เท่าธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระและเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับนายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 บรรยายสรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมโครงการสถานีสูบน้ำบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พร้อมออกติดตามความก้าวหน้า โครงการสถานีสูบน้ำบ้านกุดโคลน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และโครงการผันน้ำลำปะทาวสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

311

312

339

6444