IMG 9768

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล
ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดกลาง กรมชลประทาน

 IMG 9794

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล
ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดกลาง กรมชลประทาน
       วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย
ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ให้ข้าราชการทุกหน่วยงาน ได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. – 16.30 น. โดยมีการร่วมกันออกกำลังกาย
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ณ บริเวณหน้าที่ทำการ สำนักงานก่อสร้าง     
ชลประทานขนาดกลางที่ 6 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

IMG 9860IMG 9853