^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

 15578479 1171792449584195 2150759552216043855 n

ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เข้าร่วม
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2559

 IMG 2672

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 พร้อม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีณ บริเวณ เรือนประทับแรม สำนักงานชลประทานที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
และวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. เข้าร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารที่สำนักงาน
ชลประทานที่ 6 จัดถวาย โดยจังหวัดขอนแก่นและส่วนราชการในสังกัดกรมชลประทาน
ได้จัดซุ้มอาหารถวายณ ศูนย์ฝึกอบรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่ 6
จังหวัดขอนแก่น

IMG 2679

IMG 2740

IMG 2840

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com