^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

1

2

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายเรืองฤทธิ์  เจริญแสน  นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  ได้ประชุมชี้แจงการมีส่วนร่วมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะแหล่ง จังหวัดชัยภูมิ 

  โดยมีนายศราวุธ  จิระพิทักษ์กุล  นายอำเภอเกษตรสมบรูณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร  ตำบลบ้านหัน       ประมาณ  60  คน  เข้าร่วมการประชุม  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะแหล่ง  จุดที่ตั้งโครงการ บ้านนาไฮ          ตำบลบ้านหัน  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว  โดยมีลักษณะโครงการเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุของอ่างเก็บน้ำประมาณ 4.991  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่รับประโยชน์ 3,100 ไร่  ค่าก่อสร้างประมาณ 366  ล้านบาท   คาดว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้สำหรับการอุปโภค – บริโภค เพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด  และ เป็นหลักประกันให้เกษตรกรในพื้นที่สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน3

4

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com