^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

1018

ประชุมD8 ๑๗๐๓๐๑ 0032

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ,คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น

 955

นายมนัส บุญแสน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและระบบบำรุงรักษาหนองหวาย และ นายถวัลย์ ถาวร หัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการส่งน้ำและระบบบำรุงรักษาหนองหวาย ได้ร่วมทำการ Training เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้าต่างๆ โดยมีวิศวกร บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด เป็นผู้บรรยายและ Training ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

953

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com