^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

IMG 2081

IMG 2082

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบและวิเคราะห์ (นายกฤตตรี ดวงจิตร) เป็นผู้นำการเล่นโยคะ และการเตะฟุตซอล ณ บริเวณสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

IMG 2125

IMG 2141

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com