^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

125

124

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กรมชลประทาน (สีเขียว) เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560


กับสำนักงานชลประทานที่ 6 ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น   โดยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยไมตรี สานความสามัคคีด้วยกีฬา และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในจังหวัดขอนแก่นได้เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้จัดการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา

128

IMG 2454

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com