^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

IMG 2770

IMG 2784

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 เพื่อสืบสานประเพณี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารที่ทำการสำนักงาน

IMG 2778

IMG 2867

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com