^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

33793

33819

ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
นายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนดลางที่ 6 ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


โดยมีนายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6   ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฟังการบรรยายสรุปของแต่ละโครงการ โดยเริ่มต้นที่โครงการ
แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น โครงการโครงการสถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำบ้านหนองสีหนาด ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น  

33795

33818

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com