^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

33820

IMG 3386

 

ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน เวลา 12.00 น. นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6ร่วมกิจกรรม Midscale Class & Club แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับประทานอาหารร่วมกัน และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมชลประทาน ณ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่ ความสุข ความเชื่อถือ และความไว้วางใจในการทำงาน

IMG 3183

IMG 3260

IMG 3358

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com