33820

IMG 3386

 

ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน เวลา 12.00 น. นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6ร่วมกิจกรรม Midscale Class & Club แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับประทานอาหารร่วมกัน และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมชลประทาน ณ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่ ความสุข ความเชื่อถือ และความไว้วางใจในการทำงาน

IMG 3183

IMG 3260

IMG 3358