^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

S 4145161

S 4145162

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายกิตติพงษ์ ชูศรียิ่ง ปลัดอาวุโส อำเภอแวงน้อย ได้เป็นประธานการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้าง

 S 4145163

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายกิตติพงษ์ ชูศรียิ่ง ปลัดอาวุโส อำเภอแวงน้อย ได้เป็นประธานการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้าง ของคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยมีนายสุพจน์ น่วมทนงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 , นายวีระชัย ศรีมาตย์. , ผู้ควบคุมงานและผู้แทนบริษัทยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการแก้มลิงบึงละหานนา อ.แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com