^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

10704

10701

วันที่ 3 สิงหาคม. 2560เวลา 10.00 น.นาย พงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุลอดีตนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
นายสุพรชัย ป้านภูมิรองปลัดเทศบาลตำบลพระลับ ได้มาเยี่ยมชมการสูบน้ำโครงการประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำD8 (ห้วยพระคือ)ซึ่งขณะนี้เป็นการสูบน้ำในลำห้วยพระคือให้ระดับน้ำลดลงอยู่ในระดับที่ทุกฝ่ายยอมรับ และสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่การเกษตรได้มากที่สุด

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com