^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

IMG 4581

IMG 4751

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นางทองขาล   ชูเอียด หัวหน้างานบริหารทั่วไป ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6

 IMG 4604

ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ พื้นที่หัวงาน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะ2 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

IMG 4618

IMG 4633

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com