^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

1942

IMG 5191

ติดตามงานของหน่วยเบิกจ่าย สกก.5, สกก.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 IMG 5169

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.พก.)
นางวัชราภรณ์ แสนสมบูรณ์ห หัวหน้างานการเงินบัญชี (งบ.พก.) และนายธีระเดช นิภานันท์ หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 (งบ.16 พก.) ออกติดตามงานด้าน งานบริหารทั่วไป หน่วยการเงินและบัญชีและหน่วยพัสดุ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

IMG 5177

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com