IMG 6678

IMG 6696วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 เป็นประธานการประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6

 IMG 6723

 เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 พร้อมติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขแต่ละโครงการ โดยมีหัวหน้าฝ่าย,งาน,หน่วยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

IMG 6652