^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

196210

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม HAB – บ้านโต้นโมเดล”

 196211

ร่วมกับ ผู้บริการเทศบาลตำบลบ้านโต้น ผู้บริหารเครือเบทาโกร และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เทศบาลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคชนบท ให้กับสมาชิกในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ประกอบไปด้วยมิติการพัฒนา 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ได้นำคณะเข้าสำรวจ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งลงพื้นที่แปลงเกษตรทุ่งโป่ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นโมเดลเพื่อการขยายผลไปสู่พื้นที่การเกษตรอื่นๆต่อไป

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com