^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

ม.ภาค21.2.61 ๑๘๐๒๒๒ 0006
ม.ภาค21.2.61 ๑๘๐๒๒๒ 0001
วันที่
21 กุมภาพันธ์ 2561 นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาด
กลางที่ 6 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ จังหวัดขอนแก่น
ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเข้าเยี่ยมชมงานด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำแนวทางการจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการใช้นวัตกรรมพลังงานทดแทนระบบน้ำหยด เพื่อจัดสรรปริมาณน้ำในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรในชุมชน

ม.ภาค21.2.61 ๑๘๐๒๒๒ 0002
ม.ภาค21.2.61 ๑๘๐๒๒๒ 0009

โดยการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เดินตาม
รอยพระบาทจอมปราชญ์แห่งน้ำ ส่งเสริมให้มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ดีต่องานด้านแหล่งน้ำของ
"กรมชลประทาน" พร้อมนำแนวคิดแบบ "ชลประทานภิวัฒน์" ไปทำการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อไป

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com