^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19)

10902

10900

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19)ตามมาตรการของกรมชลประทาน โดยจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แจกเจลล้างมือ ลงทะเบียน กรอกรายละเอียดคนเข้า พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และขอความร่วมมือให้บุคลากรภายในสำนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดโต๊ะทำงานของตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยง พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

10903

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com