^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

21134

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายพงศ์กรณ์ กำแหง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 
1) จังหวัดขอนแก่น 

S 5472280

งานก่อสร้างโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลักษณะเป็นแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ระยะเวลาการก่อสร้าง
4 ปี (2564-2567) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 35,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ 24,897 ครัวเรือน ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 0.09 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2567 

S 5472279

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com