^Back To Top

วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน  อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล

๒. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม

๓. ดำเนินการป้องกัน และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม

๔. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

 

ค่านิยมกรมชลประทาน

WATER for all

Work Smart   เก่งงาน  เก่งคิด

Accountability  รับผิดชอบงาน

Teamwork & Networking  ร่วมมือ  ร่วมประสาน

Expertise เชี่ยวชาญงานที่ทำ

Responsiveness นำประโยชน์สู่ประชาชน

 

วัฒนธรรมกรมชลประทาน

เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ

ทำงานมีมาตรฐาน

บูรณาการ เพื่อประชาชน

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้วันนี้4
เมื่อวานเมื่อวาน16
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้98
เดือนนี้เดือนนี้478
ทั้งหมดทั้งหมด56799

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com