^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

.  

 

ตารางเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐

 

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙)

ดาวโหลดไฟล์

 

 

ตารางเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ (ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘)

                                    ดาวน์โหลดไฟล์    

  ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘)

        ดาวน์โหลดไฟล์      

  ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘               

        ดาวน์โหลดไฟล์      

ตารางเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗

  ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗               

        ดาวน์โหลดไฟล์      

 

 

 

โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด  ต.โพนทอง   อ. เมือง  จ.ขอนแก่น

โครงการพัฒนากุดจับ-กุดหมากเห็บ บ้านโนนสะอาด  ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ บ้านหนองสีหนาด  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

ฝายบ้านใหม่สำราญ บ้านโนนกะบาก  ตำบลนางแดด  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนประกอบอื่น   สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) บ้านโพธิ์ไชย  ตำบลโพธิ์ไชย  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) บ้านโพธิ์ไชย  ตำบลโพธิ์ไชย  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ ระยะที่1 (อันเนื่องจากพระราชดำริ) บ้านหนองนาคำ  ตำบลบ้านโคก  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงาม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านไทรงาม  ตำบลวังชมภู    อำเภอหนองบัวแดง     จังหวัดชัยภูมิ

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห บ้านดงป่าเปือย  ตำบลทุ่งพระ  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ ระยะที่2 (อันเนื่องจากพระราชดำริ) บ้านหนองนาคำ  ตำบลบ้านโคก  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลบ้านดง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดง  ตำบลบ้านดง  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

       เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานก่อสร้างชลประทานในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดร้อยเอ็ด
1111

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com