^Back To Top

ระเบียบ                                                                                
            ารบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดเเทน(ฉบับที่ 2) 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2560
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ    กรมชลประทาน พ.ศ.2556

ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลาง และโครงการพิเศษ ให้โครงการชลประทาน พ.ศ.2557

ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553

คำสั่ง

คำสั่งสำนักงานก่อสร้าง 6 ที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานก่อสร้าง 6

คำสั่งสำนักงานก่อสร้าง 6 ที่ 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานก่อสร้าง 6

คำสั่งสำนักงานก่อสร้าง 6 ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการระบบควบคุมภายในสำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 340 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน

 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 341 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมชลประทาน
 การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง(กพก.)
คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
 มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา

แนวทางปฏิบัติ                                                                               
แนวทางการจ้างและเบิกจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราวรายวันของกรมชลประทาน พ.ศ.2558

แนวทางการปฏิบัติงานการขออนุมัติเปิดโครงการ

แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2556
ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบในการขออนุญาติเข้าทำประโยชน์ภายในเขตพื้นที่ป่ากรณีการขอใช้พื้นที่มากกว่า 20 ไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com