^Back To Top

คู่มือการปฏิบัติงาน

เเจ้งเปลี่ยน E-mail การร้องทุกข์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ค่าในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร
เบิกจ่ายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้างงานดำเนินการเอง
คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้างการส่งมอบ-รับมอบโครงการ
คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com