^Back To Top

วารสารรายเดือน

   
 ฉบับที่ 174  ฉบับที่ 173  ฉบับที่ 172  ฉบับที่ 171  ฉบับที่ 170
เดือนตุลาคม 2556 เดือนกันยายน 2556 เดือนกรกฎาคม 2556 เดือนมิถุนายน 2556 เดือนพฤษภาคม 2556
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 

หนังสือครบรอบวันสถาปนา

113 ปี กรมชลประทาน ชลประทานหนึ่งในใจชล มุ่งสู่การบริหารจัดการน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน
ชลประทาน งานเพื่อ WATER FOR ALL
ดาวน์โหลด 111 ปี กรมชลประทาน อย่างสมดุล ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ แผ่นดินไทย น้ำเพื่อสรรพสิ่ง
E book   110 ปี กรมชลประทาน 109 ปี กรมชลประทาน 108 ปี กรมชลประทาน 107 ปี กรมชลประทาน
 PDF ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 

เอกสารเผยแพร่

กษัตริย์นักปราชญ์ การจัดการความรู้ ฐานไทย สูจิบัตรเขื่อนแควน้อย สมุดบันทึก
แห่งสายนที กรมชลประทาน  สู่..นวัตกรรมชลประทาน   เขื่อนแควน้อน 
    เพื่อประชาชน    
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com