^Back To Top

รายงานผลการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปากจาบ จ.ชัยภูมิ
งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2558
สมุดโทรศัพท์กรมชลประทานประจำปี พ.ศ.2560
ขอสงสำเนาคำสั่งกรมชลประทานเรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินการณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ(Electornic Market )
 เบิกจ่ายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
undo ข้าราชการ
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเขียนข้อความในส่วนหัวหนังสือ
การเขียนเนื้อหาของหนังสือโต้ตอบ
การรับและส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงปี 2553
ลักษณะและรูปแบบของบันทึกเสนอ
หลักการเขียนที่ดี
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
หลักฐานประกอบการยืนยันเงินทดรองราชการ
บำเหน็จ/บำนาญ/บำเหน็จตกทอด
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การเบิกจ่ายค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
สรุประเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 2855 ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2544 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
  -ข้อ 71 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  -ข้อ 72 ไน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
  -ข้อ 73 หน้าที่ของผู้ควบคุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com