^Back To Top

  โบชัวร์นำเสนอโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)โบชัวร์นำเสนอโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
  อาคารชลประทาน
  ขั้นตอนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
  กระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน
  การสำรวจภูมิประเทศโดยภาพถ่ายทางอากาศ
  ขั้นตอนการบรรจุแผนงานก่อสร้าง (โครงการชลประทานขนาดใหญ๋)
  ขั้นตอนการก่อสร้างฝายทดน้ำ
  ขั้นตอนการก่อสร้างในงานจัดรูปที่ดิน
   กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการเกิดโครงการชลประทาน
  การวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ
  กระบวนงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
  การพิจารณาโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน                                       
  กระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน1
  กระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน2
  ขั้นตอนการสำรวจภูมิประเทศเพื่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ
  การสำรวจเพื่อกันเขตชลประทาน
  การสำรวจแนวคลองชลประทาน
  ขันตอนการออกแบบโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  การพิจารณาระดับเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำ 
  การพิจารณาระดับเก็บกักน้ำของฝาย 
  ขั้นตอนการเตรียาการก่อสร้าง 
  ขั้นตอนการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ 
  ขั้นตอนการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำหรือประตูระบายน้ำ 
  ขั้นตอนการก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทานหรือระบบระบายน้ำ 
  ขั้นตอนการออกแบบระบบกระจายน้ำ 
  คูน้ำ 
  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการกำหนดโครงการ 
  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการการวางโครงการ 
  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง(การจัดหาที่ดิน) 
  เรื่องน้ำน่ารู้ในประเทศไทย 
  พื้นที่ คน ชลประทาน 
  11 เคล็ดลับ CKO ดีเด่น 
  9 เคล็ดลับ การวัด วิเคราะห์จัดการความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com