^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

.  

 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าสำรวจและออกแบบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูงจ.ขอนแก่น โดยนายดุษฎี คงสวัสดิ์ ผสก.๖ นายนพพร เจริญทิพย์ นายช่างโยธาอาวุโส นายสานิตย์ ศรีเนตร ฝส.รว.ภาคตอน. นายบรรพต บุษราคัม สร.รว.๖ นายวัลลภ จำนงค์พล ฝด.ผด.๖ และนายสุพจน์ น่วมทนงค์ กกส.๒/๖ พก. เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com