^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

.  

 

 

นายดุษฎี คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๖ ร่วมกับนายปิยิน ตลับนาค นายอำเภอเมืองขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมเตรียมการ การป้องกันอุทกภัย ปี ๒๕๕๗ ณ.ห้องประชุม ๒๐๐ ปี ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com