^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

.  

 

 ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลบ้านดง โดยมีนายดุษฎี คงสวัสดิ์ ผสก.๖ เป็นประธาน และคณะกรรมการ นายสุรชัย ทิพย์น้อยสง่า วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com