^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

.  

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557
ผู้อำนายการสำนักงานก่อสร้าง 6 นายดุษฎี คงสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น กับ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com