^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

.  

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2557
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6 นายดุษฎี คงสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดเรื่องการแก้ไขแบบฐานรากสถานีสูบน้ำ บ่อกระจายน้ำและคลองส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com