^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

.  

ผวศ.พก.ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง ๖ โดยมีนายดุษฎี คงสวัสดิ์ ผสก.๖ เป็นประธานและเหล่าข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการให้การต้อนรับ

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com