-โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด  ต.โพนทอง  อ. เมือง จ.ขอนแก่น

-โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ บ้านหนองสีหนาด  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น

- ฝายบ้านใหม่สำราญ บ้านโนนกะบาก  ตำบลนางแดด  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

- ส่วนประกอบอื่น   สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) บ้านโพธิ์ไชย  ตำบลโพธิ์ไชย  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) บ้านโพธิ์ไชย  ตำบลโพธิ์ไชย  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ ระยะที่1 (อันเนื่องจากพระราชดำริ) บ้านหนองนาคำ  ตำบลบ้านโคก  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไทรงาม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านไทรงาม  ตำบลวังชมภู    อำเภอหนองบัวแดง     จังหวัดชัยภูมิ

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห บ้านดงป่าเปือย  ตำบลทุ่งพระ  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนาคำ ระยะที่2 (อันเนื่องจากพระราชดำริ) บ้านหนองนาคำ  ตำบลบ้านโคก  อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

- ส่วนประกอบอื่น สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลบ้านดง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดง  ตำบลบ้านดง  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น