^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

.  

 

ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D๘ (ห้วยพระคือ) ระยะ ๒ โดยมีนายดุษฎี คงสวัสดิ์ ผสก.๖ เป็นประธาน และคณะกรรมการ นายสุรชัย ทิพย์น้อยสง่า วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

 

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com