เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D๘ (ห้วยพระคือ) จังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใช้มอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีนายสุเทพ ฉวยศรี เป็นประธานตรวจการจ้าง และ นายสมหมาย ม่วงใหม ผวศ.ชป.๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ และได้ตรวจเยี่ยมโครงการการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการด้วย