^Back To Top

เล่าเรื่องในหลวง 2 นาที

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

.  

 

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ ลีนานนท์ (รธส.) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D๘ (ห้วยพระคือ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ ฉวยศรี  ผสก.๖, นายทรงวุฒิ  กิจวรวุฒิ ผคบ.หนองหวาย, นายเรืองโชค  ชัยคำรงค์กุล ผคป.ขอนแก่น, พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com