^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

.  

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น นายณรงค์ ลีนานนท์ (รธส.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการผันน้ำลำปะทาวฝั่งซ้าย เข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาด และระบบกระจายน้ำ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น โดย ผสก.๖, ผสญ.๑๓,พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com