^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

.  

วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 การประชุมเพื่อจัดกิจกรรมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)

IMG 8832

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) และการจัดกิจกรรมในวันศุกร์           ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ             ที่ทรงมีต่อกรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6
กำหนดจัดพิธีที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 3 โครงการคือ
1.โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูงจังหวัดขอนแก่น
2.โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง จังหวัดขอนแก่น
3.โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น

IMG 8841

IMG 8825

IMG 8855

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com