วันที่ 8 ตุลาคม 2557
ผู้อำนายการสำนักงานก่อสร้าง 6 นายดุษฎี คงสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น กับ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น