ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. สำนักงานก่อสร้าง 6 สพก. ได้เชิญหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ทำการส่งมอบ-รับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6 ระหว่าง นายดุษฎี คงสวัสดิ์ และนายสุเทพ ฉวยศรี ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้าง 6